fbpx

Reisvoorwaarden Photothema

Voorwaarden Photothema Fotoreizen met STO-garantie

Onderstaande reisvoorwaarden gelden voor de fotoreizen in Nederland, België en Griekenland die door Photothema (de reisorganisator) in eigen beheer georganiseerd worden met STO als garantiefonds.

Bekijk hier de reisvoorwaarden voor de overige buitenlandse reizen, die in samenwerking met Aladin Travel worden georganiseerd. Die reizen vallen onder het GGTO-garantiefonds.

Reisbeschrijving/programma

De fotoreis wordt gepubliceerd op de website van Photothema (hierna te noemen: de website). De beschrijving op de website bevat o.a. route, programma, hotels, activiteiten, aanvullende voorwaarden en prijzen.

Optionele aanmelding

Het is voor deelnemers mogelijk om een optie te nemen op deelname aan een fotoreis. De spelregels hiervoor staan vermeld op de website.

Aanmelding en boeking

Aanmelding voor een fotoreis geschiedt via het betreffende formulier op de website. De deelnemer is verplicht het formulier naar waarheid in te vullen en relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij aanmelding kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld ziekte, handicaps, allergieën, algehele conditie etc. Dit kan ook in het formulier Reizigersinformatie, dat meegezonden wordt met de boekingsbevestiging.
De deelnemer ontvangt na aanmelding de boekingsbevestiging/factuur (hierna te noemen: boekingsbevestiging) waarop staan vermeld: de gegevens van de deelnemer, de fotoreis, de annuleringskosten, de link naar fotoreisbeschrijving op de website en de betalingsgegevens (aanbetaling, restantbetaling en uiterste betaaldata). De deelnemer is verplicht de gegevens op de boekingsbevestiging op juistheid te controleren en bij onjuiste gegevens dit onverwijld aan Photothema door te geven.

STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Photothema gebruik van STO Garant op de pakketreizen die wij in eigen beheer organiseren. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Photothema ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

De betalingsprocedure

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Photothema, maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Photothema.

De boeking van deelnemer is definitief en bindend na het voldoen van de (aan)betaling zoals vermeld op de boekingsbevestiging. Door het voldoen van de (aan)betaling accordeert de deelnemer de gegevens op de boekingsbevestiging. De aanbetaling bedraagt 15% van het geboekte arrangement, plus € 40 boekingskosten. De bijdrage voor STO-garant is hierbij inbegrepen. De (aan)betaling dient binnen 5 dagen na de factuurdatum van de boekingsbevestiging te zijn ontvangen op de hierboven genoemde Escrow-rekening.

De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn betaald. De uiterste betaaldatum van de eventuele restantbetaling staat vermeld op de boekingsbevestiging. Indien de aanbetaling/betaling niet tijdig ontvangen wordt, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van de fotoreis. Indien de restantbetaling niet tijdig ontvangen wordt, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om na sommatie deelnemer uit te sluiten van de fotoreis en de annuleringskosten in rekening te brengen aan deelnemer.

Garant vertrek

Iedere fotoreis heeft een minimum en maximum aantal deelnemers. Zodra het minimum aantal deelnemers geboekt heeft, gaat de reis door (“garant vertrek”) en zal de deelnemer door reisorganisator daarvan per email op de hoogte worden gesteld.
De uiterste datum van garantvertrekstelling is standaard 6 weken voor vertrek, maar kan afwijken als bijvoorbeeld reserveringsbeperkingen daartoe aanleiding geven.

Indien de reis niet doorgaat door te weinig deelnemers, dan zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht per e-mail. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval 100% gerestitueerd.

Verplichtingen deelnemer

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisleider of dienstverlener(s) ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Roken is niet toegestaan tijdens alle fotoreizen gedurende het transport en het verblijf.
Deelnemer dient de lokale gebruiken/cultuur en gedrag- en kledingvoorschriften te respecteren op basis van de informatie en aanwijzingen van de reisleiders. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de aanwijzingen door deelnemer zijn reisleiders bevoegd tot het uitsluiten van de deelnemer van verdere deelname. Eventuele kosten voor afwijkend vervoer, afwijkende accommodatie etc. voor deze deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer.
De deelnemer wordt door Photothema op de hoogte gebracht van bepalingen inzake reisdocumenten. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de deelnemer zelf.
De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

Klachten

Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken dienstverlener en bij de reisleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en overduidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de deelnemer onverwijld telefonisch contact op te nemen met de reisorganisator (communicatiekosten worden vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven worden gemaakt of dat de klacht ongegrond is).
De correctheid van de uitvoering van de fotoreis is mede te beoordelen naar de plaats en omstandigheden waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Prijswijzigingen

Bij wijzigingen van prijzen, geldkoersen, toeslagen of belastingen behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de prijs voor deelname aan de fotoreis, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de deelnemer o.v.v. de reden(en) van de prijswijziging.

Annulering door de deelnemer

Annulering van een fotoreis door de deelnemer dient onverwijld per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan de reisorganisator, waarbij de datum van de e-mail als annuleringsdatum geldt. De annuleringskosten staan vermeld in de bijlage bij de boekingsbevestiging.

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang: 15 % annuleringskosten + € 40 administratiekosten (bedrag aanbetaling)
Bij annulering binnen 8-3 weken voor aanvang: 60% annuleringskosten
Bij annulering vanaf 3 weken uur voor aanvang van de workshop of no show: 100% annuleringskosten
Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop of reis overnemen; de administratiekosten hiervoor bedragen € 25.

Eventuele aanvullende voorwaarden worden in de boekingsbevestiging vermeld. Meld het annuleren of verzetten per email naar info@photothema.com en vermeld annulering + naam van de workshop in het onderwerp van de mail.

NB. Een door deelnemer afgesloten annuleringsverzekering, mits een geldige annuleringsreden aanwezig, kan deze kosten vergoeden.

Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

De reisorganisator kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de deelnemers. Bij annulering van een reis door de reisorganisatie kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, betalingen, visumkosten, vaccinaties, etc.

De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator. De aansprakelijkheid voor de in lid 2 van artikel 7:509 *) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden dat moeten zijn.

Bij annulering door de reisorganisatie wordt de reissom 100% terugbetaald.

Wijzigingen in het reisprogramma

Lokale omstandigheden en het karakter van een reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen worden de deelnemers onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, noch zullen deelnemers op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben. De deelnemer kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voorhanden is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de boekingsbevestiging van toepassing zijn.

*) Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0005

De Photothema reisvoorwaarden zijn bijgewerkt op 9 april 2024.

BEL ME NU
+
Bel mij!